RoyalFest 2015

Nejlepší podzimní akce Royal Rangers – RoyalFest je již minulostí. LetoÅ¡ní již 7. ročník pÅ™inesl nÄ›kolik novinek. Jednou z nich byl samotný začátek, protože jsme namísto obvyklé soboty zahájili RoyalFest už v pátek v DDM ve ValaÅ¡ském Meziříčí. Díky tomu jsme mÄ›li více času, který jsme mohli strávit s Pánem i kamarády!

Páteční úvodní Pecovo slovo bylo o tom, že si pÅ™eje, abychom byli na RoyalFestu „focus“. V pÅ™ekladu to znamená soustÅ™edit se, zaměřit nebo koncentrovat. A na co jsme se mÄ›li zaměřit? MÄ›li jsme být zaměřeni na Ježíše a na to, co má pro nás pÅ™ipraveno, protože by bylo až příliÅ¡ snadné to minout.

Do chval nás poté vedli chváliči z Rožnova a slovo pro nás mÄ›l René Tauber. Plni energie jsme se po skončení společného programu rozeÅ¡li k doprovodným aktivitám: zahrát si deskovky, posedÄ›t si v improvizované čajovnÄ› nebo vybít energii do tÄ›locvičny.

V sobotu ráno dorazili ti, co nemohli pÅ™ijet už v pátek, a do nového dne jsme vstoupili společnÄ› s RR kapelou chválou. Dopoledne nás čekaly workshopy (divadelní, taneční a chvála s prapory) a pro neumÄ›lecky nadané byly pÅ™ipraveny dva bloky seminářů, které nás obohatily o znalosti, a v nÄ›kterých smÄ›rech nám otevÅ™ely oči, jako tÅ™eba seminář Karla Hauptmana – Hřích, taktika a způsob boje.

Na hlavní program, který začínal ve tÅ™i hodiny, jsme se pÅ™esunuli do prostor valmezského AC. Nejprve jsme shlédli skvÄ›lá vystoupení z workshopů, a poté nás uvedla do chval kapela Moadias, složená z mladých lidí, kteří pocházejí z Ostravy. Bylo úžasné vidÄ›t jejich nadÅ¡ení pro chválu a vypadalo to, že by byli schopni nás vést ve chvále až do rána. Poté k nám mluvil Jirka Hanák o velice aktuálním tématu – odvaze. V poslední části večerního programu nás již tradičnÄ› vedla kapela Sto7.

BÄ›hem hlavního programu jsme prožívali obrovskou radost, protože Bůh se dotýkal naÅ¡ich srdcí, mohli jsme v naprosté svobodÄ› chválit naÅ¡eho Pána svým zpÄ›vem, poskakováním i prapory. Bylo úžasné, že jsme se mohli spolu modlit za potÅ™eby, které jsme napsali na lístky, za sebe navzájem, za Kiki Å erou, která teď cestuje s kapelou Vinesong. Po ukončení hlavního programu byl prostor na to, abychom si mohli jeÅ¡tÄ› poklábosit u skvÄ›lého čaje v ÄajovnÄ›.

ZávÄ›rem RoyalFestu byla společná bohoslužba s místní AC. Ve chválách nás vedla slovenská kapela Timothy a speciálním Å™ečníkem byl Národní velitel Royal Rangers Petr Walach, který nás povzbuzoval k tomu, abychom četli Boží Slovo, protože má moc opravdu zmÄ›nit náš život.

Z RoyalFestu jsme si toho mohli hodnÄ› odvést, protože to byl víkend, kde jsme mohli načerpat, modlit se, chválit a ztiÅ¡it se pÅ™ed Pánem, ale také setkat se a zasmát s přáteli. A pokud jste byli opravdu „focus“, tak snad ani neÅ¡lo odjet z RoyalFestu a nebýt nÄ›jakým způsobem dotčen Bohem.

Zapsala Eva Večerková, 3. pÅ™ední hlídka RR ValaÅ¡sko.

IMG_2167 IMG_6511 IMG_2171 IMG_2359 IMG_6506 IMG_6476

IMG_0832  IMG_0780