NVT juniorů 2013

Národní výcvikový tábor juniorů 2013 je za námi. Tentokrát pÅ™ijelo 49 účastníků, což je absolutní rekord. Jsme moc rádi, že tahle víkendovka má takové jméno a zájem o ní rok co rok stoupá. Není divu. Víkend je nabitý zajímavým programem, kde se juniorÅ¡tí vedoucí (14-17 let) učí jak pÅ™ipravit a vézt hry, jak pÅ™ipravit motivační úvod nebo jak dbát na bezpečnost. KromÄ› vÅ¡ech možných druhů her se zde učíme jak může být juniorský vedoucí užitečný své PÅ™ední hlídce, jak objevovat svá povolání a dary, … atd.

Mladí si to náramnÄ› užívali i letos. Nejvíce se bavili pÅ™i seznamovacích hrách a tvoÅ™ení motivačních příbÄ›hů u „Pavučiny“. Zaznamenal jsem například hlášky účastníků typu: „Bylo to hustý – bÄ›hem dvou dnů jsme se perfektnÄ› seznámili se vÅ¡emi …“, „NáramnÄ› jsme si to užili až na ty odÅ™eniny z Demonstrace“, „Mám natažené vÅ¡echny svaly – netuÅ¡il jsem že jich mám tolik“ …

Za perfektnÄ› zorganizovanou akci patří dík Karlovi a Katce Hauptmanovým, Pecovi, Jožkovi, Honzovi a vÅ¡em podržtaÅ¡kám, kteří nám s nasazením sloužili. Filip Podržfoťák nám slíbil dokonce videoklip, tak jsme zvÄ›daví. …

Zpráva Velitele NVT juniorů – Karla:

V pátekNasivka NVTJunC se už po čtvrté seÅ¡el tým lektorů a „podržtaÅ¡ek“ k uspořádání NVT juniorů. PotÅ™etí se tento výcvikový tábor konal ve ValaÅ¡ské BystÅ™ici u Rožnova pod RadhoÅ¡tÄ›m. Tento ročník byl vÅ¡ak výjimečný a to v nÄ›kolika ohledech. Bylo to poprvé, kdy se pÅ™ihlásilo téměř 50 účastníků a mohlo by jich být více, ale registraci jsme zastavili na magické 50. Také poprvé mÄ›li na tomto NVT vyučovat junioÅ™i, kteří sami proÅ¡li výcvikem.

Vzhledem k takovému počtu účastníků jsme museli posílit i vybavení. Jako pÅ™ednáškový sál byl postaven hangár a náš chválící tým byl nazvučen aparaturou. Katku jako kuchaÅ™e jsme posílili o pomocníka, abychom vÅ¡echny nakrmili J.

V pátek se nám začali sjíždÄ›t účastníci ze vÅ¡ech koutů ÄŒR. NÄ›kteří mÄ›li trochu problémy s ÄŒeskými drahami, které jsou povÄ›stné svou spolehlivostí, jiní mÄ›li trable s jízdními řády, kdy si vyhledali neexistující spojení J. NicménÄ› v 18:00 byli vÅ¡ichni dovezeni a program, byÅ¥ s mírným zpoždÄ›ním, začal.

NaÅ¡i juniorÅ¡tí vedoucí se ujali vedení ledoborců a boÅ™ili bariéry ostychu, nechuti, strachu. Takže po hodinÄ› bylo naÅ¡ich 5 týmů relativnÄ› sehraných a seznámených. Málokdo pokÅ™ikoval „hej ty tam“, ale už jsme se znali jmény. A pak už následoval maraton lekcí a duchovních programů, který pokračoval i v sobotu, kde vyvrcholil lekcí o hÅ™e. Tato lekce je klíčovou praktickou lekcí. Každý se naučil základy kdy, kde a jakou hru vybrat, jak vytvoÅ™it pravidla a jak moc důležitá je legenda pro uvedení hry. Zároveň si vÅ¡e junioÅ™i vyzkouÅ¡eli na vlastní kůži. Náš Pán nám zařídil příjemné počasí, nebylo moc vedro a neprÅ¡elo, super.

Po lehkém rozhýbání pÅ™i hrách jsme nasadili maratónské tempo v pÅ™ednáškách a vyučováních, které vydrželo až do nedÄ›le do obÄ›da.

Dobrou zprávou je, že všech 49 účastníků uspělo a zvládlo výcvik. Modlíme se jako tým za to, aby byli posilou pro své velitele předních hlídek.

 

Zde je pár postřehů od samotných účastníků:

  • Duchovní programy byly pro mne velkým povzbuzením. Dostal jsem takový „nový nádech“ do služby RR.
  • Celé NVT mÄ› hodnÄ› mile pÅ™ekvapilo a dalo mi nové vÄ›ci a informace do života a do služby lidem a dÄ›tem. DozvÄ›dÄ›l jsem se mnoho nového, jak se sdílet o Bohu, jak mluvit o tom s dÄ›tmi.
  • V lekci o hÅ™e jsem se naučila dívat na samotné hry jinak, jak bych je i samotné akce mohla zlepÅ¡it. Jak se lépe k dÄ›tem chovat, komunikovat s nimi. Na samotné NVT jsem se bála jet, nevÄ›dÄ›la jsem co od toho čekat. Ale po celém víkendu se můj pohled zmÄ›nil. Už se tolik nebojím nových lidí.
  • Těším se na službu v naÅ¡em RR.
  • Poprvé jsem se modlila pÅ™ed velkou skupinou lidí. Å la jsem se modlit, protože jsem cítila, že to po mnÄ› Bůh chce.
  • Duchovní programy pro mÄ› byly přínosem v tom, že jsem se naučila propojit teoretické vÄ›ci, které jsem už vÄ›dÄ›la, s praxí – aplikovat nÄ›které duchovní principy na službu samotnou.
  • Myslím si, že mi to hodnÄ› pomohlo. NÄ›co jsem si zopakovala, ale bylo pro mÄ› i spoustu nových vÄ›cí. HodnÄ› myÅ¡lenek mÄ› nakoplo jít dál, dÄ›lat víc, než co do teď. Navíc jsem se pÅ™i tom mohla nad sebou a mým postojem zamyslet. Navíc tady nebyli žádní nudní mluvčí. SvÄ›dectví: No asi jenom to, že jsme sem dorazily, že jsme nezabloudily, že jsme to naÅ¡ly a že nám žádný vlak neujel.
  • Je pro mÄ› úžasné, jak jsme se jako skupina dokázali tak rychle stmelit, nechci odjíždÄ›t a navíc mi budou vÅ¡ichni straÅ¡nÄ› moc chybÄ›t.

Napsat komentář