Royal Rangers ve Středozemi

Mezi 12. a 19. Äervencem 2015 probÄ›hl na táborové základnÄ› 24. PÅ™ední hlídky Royal Rangers v HostÄ›nicích u Brna další z Äetných letních stanových táborů této kÅ™esÅ¥anské organizace pro dÄ›ti a mládež. Ten letoÅ¡ní pořádala kromÄ› domovské 24. PH (pÅ™i SŽ Brno) i 40. PH (pÅ™i AC Hustopeče) a byl ponÄ›kud slavnostnÄ›jšího charakteru. Jednalo se totiž o jubilejní desátý letní tábor 24. PH na hostÄ›nické základnÄ›, kterou tento oddíl využívá od podzimu roku 2005.

RRtabor2015-24ph-a

Téma letoÅ¡ního tábora vycházelo z fantasy díla anglického spisovatele J. R. R. Tolkiena. Název celotáborové hry znÄ›l sice „Hobit“, ale se stejnojmennou Tolkienovou knihou toho dÄ›jovÄ› nemÄ›la mnoho společného. Z důvodu nepříliÅ¡ vÄ›rné filmové adaptace daného díla, která nedávno běžela v kinech, se autoÅ™i celotáborové hry rozhodli vytvoÅ™it si příbÄ›h vlastní. DÄ›j se tak odehrával v půvabné hobití zemi Kraj hluboko ve TÅ™etím vÄ›ku bájné Tolkienovy StÅ™edozemÄ› a začínal poté, co byli Krajané zachránÄ›ni spojenými armádámi elfů a lidí, které zničily zlou říši Angmar na severu. Dlouhá válka s Angmarem vÅ¡ak pÅ™inesla vážné ztráty a po tisíci letech požívání ochrany lidskými králi už nebylo zdánlivÄ› nikoho, kdo by o obyvatelstvo Kraje pečoval a chránil je. DÄ›ti, které na tábor dorazily, tak musely v rolích hobitů od samého začátku prokazovat schopnost postarat se v mnoha oblastech samy o sebe.

RRtabor2015-24ph-b

Účastníci tábora prožívali veÅ¡keré dÄ›ní v Å™adách tří slavných hobitích rodů, tedy Pytlíků, Bralů a Brandorádů (nazývaných dříve Starorády). Celotáborová hra začínala zostra, hned druhý den naÅ¡i hobiti vyrazili po stopách svých ztracených lučiÅ¡tníků, kteří se nevrátili z války s Angmarem. Následný vývoj vÅ¡ak pÅ™ekvapil i zkuÅ¡ené vedoucí. NaÅ¡i gondorÅ¡tí oÅ™i (pod kapotou linkového autobusu) totiž uvázli v pondÄ›lní brnÄ›nské dopravní Å¡pičce a celý pečlivÄ› pÅ™ipravený itinerář výpravy se rázem zhroutil jako domeček z karet. Heslo Royal Rangers vÅ¡ak zní „vždy pÅ™ipraven“, a tak byl jeÅ¡tÄ› v autobusu operativnÄ› doladÄ›n záložní plán. S Boží pomocí se nakonec vÅ¡echny etapy celotáborové hry toho dne podaÅ™ilo realizovat, byÅ¥ na jiných místech, než bylo původnÄ› plánováno. Například prohledávání trosek královského mÄ›sta Fornostu probíhalo na zříceninÄ› hradu Blansek, nikoliv na hradÄ› HolÅ¡tejn. A dokonce se zdaÅ™ilo dodržet i plánovaný harmonogram dne. Do mÄ›stečka Hůrky, tedy na základnu „Pod Vlčí skalou“ 42. PH (pÅ™i KS Ostrava) u obce Sloup jsme dorazili krátce po půl Å¡esté večerní, tedy pÅ™esnÄ› v plánovaném intervalu mezi pátou a Å¡estou hodinou. Å estnáct kilometrů pěšího pÅ™esunu v Moravském krasu byl obdivuhodný výkon zejména u nejmenších účastníků, kterým nebylo více než Å¡est let. Na večerním ztiÅ¡ení jsme tak vskutku mÄ›li zač vzdát Pánovi chválu.

RRtabor2015-24ph-d

I nÄ›které další dny táborového programu doznaly dílčích zmÄ›n. Tak například dobytí Rádovska, tedy území na východním bÅ™ehu Å™eky Brandyvíny, muselo kvůli nepřízni počasí probÄ›hnout nikoliv na veÅ™ejném koupaliÅ¡ti v obci Mokrá-Horákov, ale přímo na táborové základnÄ› a v jejím okolí. Hlavním soupeÅ™em naÅ¡ich hobitů se tedy nestala voda, ale tajemný Starý hvozd. VÅ¡eobecný žal z odvolání návÅ¡tÄ›vy koupaliÅ¡tÄ› se potom rozpustil až v Äinnosti obzvláštÄ› hobity milované, kterou je samozÅ™ejmÄ› příprava pokrmů a jejich následná konzumace. NaÅ¡e hobiÅ¥ata jsou v tomto umÄ›ní cvičena již od útlého vÄ›ku, a tak si část táborové stravy bez problémů pÅ™ipravovala sama ve svých polních kuchyňkách. Dlužno jeÅ¡tÄ› dodat, že zlepÅ¡ené počasí na závÄ›r tábora návÅ¡tÄ›vu koupaliÅ¡tÄ› pÅ™eci jen umožnilo, za což jsme rovněž vzdali Bohu srdečné díky.

RRtabor2015-24ph-e

Rozvoj účastníků tábora probíhal i v rovinÄ› individuální. Cílem jejich snažení bylo zvýšení obranyschopnosti Kraje zformováním sboru Pomezných a Krajníků, tedy jakési místní a pohraniční hobití policie. Jejich výcvik zahrnoval testy fyzické zdatnosti, znalosti přírody, zpÄ›vu táborové hymny „Kraj“ a v neposlední Å™adÄ› i biblických veršů z večerních duchovních programů. Úzké propojení celotáborové hry s vyučováním biblických pravd je totiž na táborech Royal Rangers samozÅ™ejmostí. Jeden z nejsilnÄ›jších momentů tábora kupříkladu nastal bÄ›hem večerního výkladu u táborového ohnÄ› na téma sdílení evangelia. Zde byl dÄ›tem dán za vzor právÄ› autor „Hobita“, J. R. R. Tolkien, který jako zbožný kÅ™esÅ¥an pÅ™ivedl zpÄ›t k víře v Boha svého přítele a kolegu z oxfordské univerzity, C. S. Lewise. Ten po svém obrácení napsal mimo jiné i oblíbené „Letopisy Narnie“. Následné slovo o tom, že to nejhodnotnÄ›jší, co můžeme dát svým nejlepším kamarádům, je víra v Boha, pak podtrhly svým svÄ›dectvím i dvÄ› naÅ¡e vedoucí, které kdysi do Royal Rangers pÅ™ivedly právÄ› jejich nejlepší kamarádky.

RRtabor2015-24ph-c

Vyvrcholením tábora byly dvÄ› bitvy. BÄ›hem Dlouhé zimy vtrhli do Kraje vlci a naÅ¡im hobitům se je pÅ™es nezmÄ›rné úsilí nepodaÅ™ilo porazit. Když se vÅ¡ak zdály vÅ¡echny nadÄ›je ztraceny, zasáhly do boje mocnosti, které nad hobity až dosud skrytÄ› bdÄ›ly. Tajemní Hraničáři v Äele s Gandalfem zvrátili boj a naÅ¡im hobitům pÅ™ipomnÄ›li, že „nikdy nejsme sami“, což bylo tématem i následujícího večerního vyučování. Nedosti na tom, hned další den vtrhli do Kraje skÅ™eti. I jim se hobiti postavili tvrdÄ› na odpor a v lítém boji zúročili celý svůj pÅ™edchozí výcvik. Zahubením skÅ™etího náčelníka Golfimbula byla bitva nakonec vyhrána a Kraj se tak podaÅ™ilo na dlouhou dobu zajistit pÅ™ed vnÄ›jšími nepřáteli. Zakončení tábora bylo tedy naplnÄ›no nejen smutkem z konce pobytu ve StÅ™edozemi, ale také radostí z dobÅ™e odvedené práce. Atmosféru osmi červencových dní si pak účastníci mohou pÅ™ipomínat čtením knihy „Hobit aneb cesta tam a zase zpátky“, z níž bylo každý den po večerce pÅ™edčítáno nÄ›kolik stran jako pohádka na dobrou noc.

Josef Jan Kovář – Jožka
hlavní velitel tábora

Další informace o této akci zde. Komentovaná fotogalerie z tábora zde.