Aktualizace 22. 11. 2021: Koronavirus

Aktualizace 22. 11.
Usnesení vlády České republiky č. 1037 ze dne 19. 11. 2021, konkrétně jeho příloha (body I./12., I./14. a I./17.), pro nás od pondělí 22. 11. 2021 znamená:

 • Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí být bez příznaků onemocnění covid-19.
 • Každá osoba, s výjimkou dětí do 12 let, musí pro účast na akci pro 20 a více osob doložit svoji bezinfekčnost (viz. níže).
 • Neměnné kolektivy (bez ohledu na počet osob a věk) se mohou nadále scházet bez prokázání bezinfekčnosti, a to uvnitř i venku.
 • U nestálých kolektivů platí, že bez prokázání bezinfekčnosti se mohou scházet skupiny nejvýše 20 osob (bez ohledu na věk), a to uvnitř i venku.
 • Musí se vést evidence účastníků (musíme být schopni uvést, kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů.
 • Počet účastníků uvnitř i venku může být až 1000.
 • Mít odpovídající ochranné prostředky (viz. níže).

 • Způsoby prokázání bezinfekčnosti:
  – Předložení potvrzení o absolvování PCR testu (platnost 72 hodin) s negativním výsledkem. Platí pouze pro osoby mladší 18 let.
  – Předložení potvrzení o dokončeném očkování (starší 18+), od kterého uplynulo nejméně 14 dnů.
  – Předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19 (starší 18+), přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů.

 • Ochrana dýchacích cest:
  – Povinnost ochrany dýchacích cest platí ve vnitřních prostorách, jsou-li na akci ve vnitřním prostoru 2 a více osoby s rozestupy menšími než 1,5 metru.
  – Povinnost ochrany dýchacích cest platí na venkovních akcích od 30 osob při rozestupech menších než 1,5 metru.
  – Výjimka z povinnosti ochrany dýchacích cest se ve všech situacích vztahuje na děti před zahájením povinné školní docházky.
  – Výjimka z povinnosti ochrany dýchacích cest se vztahuje na účastníky během pohybové aktivity, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji.
  – Výjimka z povinnosti ochrany dýchacích cest se venku i uvnitř vztahuje na účastníky pobytových akcích pro osoby mladší 18 let, nekoná-li se v daném místě současně i jiná akce.

Doplňující odkazy / zdroj:
https://krizovatka.skaut.cz/koronavirus/bezna-cinnost/pravidla
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-31-7-2021-do-odvolani.pdf

Aktualizace 31. 10.
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 10. 2021 č. 915, které upravuje mimořádné opatření ze dne 27. 9. 2021 (viz. předchozí aktualizace z 29. 9. 2021) a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest ze dne 25. 10. 2021 č. 948 pro nás od 1. 11. 2021 znamená:

 • Každá osoba, s výjimkou dětí do 12 let (dříve do 6 let), musí pro účast na akci pro 20 a více osob doložit svoji bezinfekčnost (konkrétně bod I./15./b)
 • Délka platnosti antigenního testu se snižuje z 72 hodin na 24 hodin (konkrétně bod I./16./a).
 • Délka platnosti PCR testu se snižuje ze 7 dnů na 72 hodin (konkrétně bod I./16./b).

Ostatní podmínky uvedené v aktualizaci z 1. 9., resp. 29. 9. zůstávají stejné.

Aktualizace 29. 9.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 9. 2021 č. j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, konkrétně body I./11./c a I./13./b/ii, pro nás od čtvrtka 30. 9. 2021 znamená, že neměnné kolektivy bez ohledu na počet osob a věk se mohou scházet bez prokázání bezinfekčnosti. To platí uvnitř i venku.

Ostatní podmínky uvedené v aktualizaci z 1. 9. zůstávají stejné.

Aktualizace 1. 9.
Usnesení vlády České republiky č. 714 ze dne 19. 8. 2021, konkrétně jeho příloha (body I./11., I./13. a I./16), pro nás od středy 1. 9. 2021 znamená:

 • Bez prokázání bezinfekčnosti se mohou scházet skupiny nejvýše 20 osob (bez ohledu na věk), a to uvnitř i venku.
 • Počet účastníků uvnitř může být až 1000.
 • Počet účastníků venku může být až 2000.
 • Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí být bez příznaků onemocnění covid-19. Každá osoba, s výjimkou dětí do 6 let, musí pro účast na akci pro 20 a více osob doložit svoji bezinfekčnost (viz. níže).
 • Platnost antigenního testu se pro potřeby volnočasových a spolkových aktivit prodlužuje ze 72 hodin na 7 dnů.
 • Musí se vést evidence účastníků (musíme být schopni uvést, kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů.

 • Způsoby prokázání bezinfekčnosti:
  – Předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů – ve škole, školském zařízení či v zaměstnání – s potvrzením z dané instituce.
  – Předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů.
  – Předložení potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny.
  – Předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním nebo PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn.: 7 dnů platí i u antigenu, ale pouze pro spolkovou a volnočasovou činnost, jinde (např. v restauraci) platí u antigenu nadále pouze 72 hodin).
  – Předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn. viz o bod výše).
  – Čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním nebo PCR testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (možný vzor čestného prohlášení).
  – Absolvuje před zraky vedoucí/ho na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně, s negativním výsledkem (i zde platnost 7 dnů pro činnost v daném oddíle).

 • Ochrana dýchacích cest:
  – Povinnost ochrany dýchacích cest se venku ani uvnitř nevztahuje na nikoho z účastníků na akcích pro osoby mladší 18 let, pobytové (např. výpravy) i nepobytové (např. schůzky), nekoná-li se v daném místě současně i jiná akce.
  – Povinnost ochrany dýchacích cest se dále nevztahuje na nikoho během pohybové aktivity, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji.
  – Povinnost ochrany dýchacích cest se dále nevztahuje na venkovní akce pro dospělé do 30 osob, bez ohledu na rozestupy, ani na venkovní akce pro dospělé větší 30 osob při rozestupech minimálně 1,5 metru.
  – Naopak povinnost ochrany dýchacích cest platí ve vnitřních prostorách pokaždé, jsou-li na akci pro dospělé ve vnitřním prostoru 2 a více osoby s rozestupy menšími než 1,5 metru, s výjimkou pohybových aktivit, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji.

Doplňující odkazy / zdroj:
https://krizovatka.skaut.cz/koronavirus/bezna-cinnost/covid-19-bezna-cinnost
https://krizovatka.skaut.cz/koronavirus/vzdelavaci-akce/pravidla-ochrany-dychacich-cest-na-skautskych-vzdelavacich-akcich
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-31-7-2021-do-odvolani.pdf

Aktualizace 7. 7.
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. 7. 2021 č. j. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN nastává úprava znění ohledně vstupu na schůzky / akce / apod. Očkování už coby „vstupenka“ na akci „neplatí“ 22 dnů po PRVNÍ dávce, ale až 14 dnů po DRUHÉ dávce (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz). V případě jednodávkového schématu očkování platí také 14 dnů.

Ostatní podmínky uvedené v aktualizacích z 8. a 22. 6. zůstávají stejné.

Informace a změny k letním táborům jsou zveřejněny v samostatném příspěvku.

Aktualizace 28. 6.
Mimořádné opatření MZ č. 604 ze dne 28. 6. 2021, konkrétně příloha č. 1 aktualizuje podmínky pro nošení ochranných pomůcek od 1. 7. 2021. Ochranné pomůcky jsou povinné při počtu nad 10 osob, jde-li o vnitřní prostory, nebo nad 30 osob, jde-li o vnější prostory. Ve vnějších prostorech to platí v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 2 m.

Ostatní podmínky uvedené v aktualizacích z 8. a 22. 6. zůstávají stejné.

Aktualizace 22. 6.
Usnesení vlády České republiky č. 575 ze dne 21. 6. 2021, konkrétně příloha č. 1 (body I./11. a I./13.), pro nás od soboty 26. 6. znamená

 • Počet účastníků uvnitř může být až 500.
 • Počet účastníků venku může být až 1000.
 • Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 21. 6. 2021 č. j. MZDR 14601/2021-20/MIN/KAN nastává úprava znění v bodě I./16. ohledně vstupu na schůzky / akce / apod.
 • Ostatní podmínky uvedené v předchozí aktualizaci zůstávají stejné.

Informace a změny k letním táborům jsou zveřejněny v samostatném příspěvku.

Doplňující odkazy / zdroj:
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-26-6-2021.pdf

Aktualizace 8. 6.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (dále MZ) ze dne 7. 6. 2021 č. j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN (body I./11., I./13. a I./16.) pro nás od od úterý 8. 6. 2021 znamená:

 • Počet účastníků uvnitř může být až 200.
 • Počet účastníků venku může být až 500.
 • Vést evidenci účastníků (vedoucích i dětí) a uchovávat ji minimálně 30 dnů. V tomto bodě dochází ke zpřísnění a plátí pro jakýkoliv počet účastníků.
 • Mít odpovídající ochranné prostředky. V mimořádném opatření MZ ze dne 7. 6. 2021 MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN je nutnost nošení ochranných pomůcek venku pouze pokud dochází ke kontaktu mezi účastníky menšímu než 2 m. Uvnitř nadále platí nutnost je mít po celou dobu trvání aktivit. Při pohybových aktivitách není nutnost mít ochranné pomůcky i při menší vzdálenosti.
 • Schůzky mohou probíhat do 10 účastníků bez dalších podmínek.
 • Schůzky pro 11 a více účastníků za podmínek uvedených v bodě I./16. (negativní výsledek testu, potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělání covidu-19).

Podmínky pro volnočasové i spolkové (akce pro skupiny dospělých) aktivity jsou v novém opatření prozatím shodné. Hromadné akce se řídí stejnými pravidly.

Informace a změny k letním táborům jsou zveřejněny v samostatném příspěvku.

Aktualizace 30. 5.
Usnesení vlády České republiky č. 486 ze dne 28. 5. 2021, konkrétně příloha č. 1 (body I./4./g a I./14.), pro nás od pondělí 31. 5. znamená především úpravu pro volnočasové aktivity ve skupině pro 11 a více účastníků.

 • Mít odpovídající ochranné prostředky. V novém nařízení je nutnost nošení ochranných pomůcek venku pouze pokud dochází ke kontaktu mezi účastníky menšímu než 2 m. Uvnitř nadále platí nutnost je mít po celou dobu trvání aktivit. Při pohybových aktivitách není nutnost mít ochranné pomůcky i při menší vzdálenosti. Ostatní náležitosti ohledně vnitřní i venkovní činnosti uvedené v předchozí aktualizaci zůstávají stejné.

Podmínky pro volnočasové i spolkové aktivity se v novém opatření opět rozcházejí. U spolkových aktivit, které se týkají zpravidla pouze akcí pro skupiny dospělých, se navyšuje kapacita účastníků pro vnitřní aktivity na 75 osob a pro venkovní aktivity na 150 osob. Tady však nadále platí přísnější pravidla, a to stálá nutnost mít ochranné pomůcky.

Aktualizace 17. 5. 24. 5. (upraveno)
Usnesení vlády České republiky č. 471 ze dne 17. 5. 2021, konkrétně příloha č. 1 (body I./4./h, I./5. a I./15.), pro nás od pondělí 24. 5. 2021 znamená:

 • Počet účastníků uvnitř může být 10 nebo 50.
 • Počet účastníků venku může být 10 nebo 100.
 • Otevírají se ubytovací služby, takže víkendovkám již nic nebrání.

Schůzky mohou probíhat do 10 účastníků bez podmínek. Roušky či respirátory jsou nutné pouze pokud jsou rozestupy menší než 2 m. Během sportování ochranné pomůcky být nemusí, a to i při menší vzdálenosti, viz. mimořádné opatření ze dne 17. 5., které upravuje dřívější usnesení vlády České republiky č. 433, příloha č. 6.

Schůzky pro 11 a více účastníků za podmínek uvedených v bodě I./18. (negativní výsledek testu, potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělání covidu-19) a také při nutnosti:

 • Vést evidenci účastníků (vedoucích i dětí) a uchovávat ji minimálně 30 dnů.
 • Mít odpovídající ochranné prostředky. V novém nařízení dochází nepochopitelně ke zpřísnění, kdy jsou roušky/respirátory povinné po celou dobu aktivity uvnitř i venku.

Podmínky pro volnočasové i spolkové aktivity jsou v novém opatření již shodné. Doporučujeme situaci dále sledovat, za týden může být vše jinak.

Jak je z přehledu patrné, vládou nařízená proticovidová opatření byla částečně uvolněna (skupiny do 10 osob bez speciálních podmínek), ale i zpřísněna (nad 11 osob ochranné prostředky po celou dobu aktivity). O to více prosím sami přemýšlejme, co je rozumné, a nastavme si pravidla v hlídkách tak, aby naše činnost byla bezpečná. Věříme, že si situace brzy vyjasní a podmínky budou nastaveny podobně jako pro sportovce a další skupiny.

Aktualizace 16. 5.
Podle aktuálních pravidel zveřejněných v usnesení vlády České republiky č. 450 ze dne 14. 5. 2021, konkrétně příloha č. 1 (bod I./15.), je již od 17. 5. 2021 možná i běžná spolková činnost, tj. 10 osob uvnitř a 50 osob venku.

Nicméně výše uvedená pravidla pro spolkovou činnosti nejsou zcela v souladu s pravidly pro volnočasovou činnost (bod I./4./h), kde je stále 3 děti + 1 vedoucí uvnitř a 30 osob venku a není proto zcela jasné, podle kterého nařízení se řídit. Velitelé předních hlídek po zvážení okolností mají možnost se rozhodnout samostatně. V obou případech platí podmínky uvedené v bodě I./18 (negativní výsledek testu, potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělání covidu-19).

Dále je stále nutné:

 • Dodržet dostatečnou plochu pro aktivity min. 15 m2 na jednu osobu.
 • Vést evidenci účastníků (vedoucích i dětí) a uchovávat ji minimálně 30 dnů.
 • Mít odpovídající ochranné prostředky, viz. usnesení vlády České republiky č. 433, příloha č. 6. Zjednodušeně řečeno, jsou povinné respirátory (pro děti do 15 let chirurgické roušky), pokud nemáte mezi sebou vzdálenost 2 m.

Stále není možné pořádat víkendové akce s přespáním, kde je více osob v jednom prostoru. Akcím s nocováním pod širákem při dodržení 2 m rozestupů však nic nebrání.

Aktualizace 6. 5.
Usnesení vlády České republiky č. 438 ze dne 6. 5. 2021, konkrétně příloha č. 1 (bod I./4./g), pro nás od pondělí 10. 5. 2021 znamená:

 • Prezenční aktivity obnovujeme ve všech krajích České republiky.
 • Počet účastníků venku se zvyšuje z 20 na 30; uvnitř nadále platí 3 děti + 1 vedoucí.
 • Děti do 6 let nepotřebují dokládat negativní výsledek testu.

Všechny další podmínky uvedené v aktualizaci z 5. 5. zůstávají prozatím stejné.

Aktualizace 5. 5.
Usnesení vlády České republiky č. 433 ze dne 3. 5. 2021, konkrétně příloha č. 2, o změně opatření bodu I./5./g ze dne 29. 4. 2021 pro nás znamená, že můžeme obnovit prezenční činnost dle těchto doporučení:

 • Prezenční aktivity mohou probíhat venku ve 20 lidech, případně uvnitř v maximálním počtu 3 děti + 1 vedoucí.
 • Povolení činnosti platí zatím pouze pro kraj Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a hlavní město Praha.
 • Je nutné dodržet dostatečnou plochu pro aktivity min. 15 m2 na jednu osobu.
 • Je nutné vést evidenci účastníků (vedoucích i dětí) a uchovávat ji minimálně 30 dnů.
 • Všichni účastníci (vedoucí i děti) se musí prokázat negativním testem na covid-19 provedeným nejdéle 72h před aktivitou, a to
  – na oficiálním testovacím místě – potvrzení z testovacího místa.
  – ve škole, školském zařízení či v zaměstnání – s potvrzením z dané instituce.
  – ve škole, školském zařízení – zákonný zástupce potvrdí čestným prohlášením.
 • nebo
  – absolvují test s negativním výsledkem (přinesou výsledek z domova, příp. test na místě).
  – předloží potvrzení o prodělaném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů.
  – předloží potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění covid-19, přičemž u osoby uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů.

Dále je vhodné:

 • Mít odpovídající ochranné prostředky, viz. usnesení vlády České republiky č. 433, příloha č. 6. Zjednodušeně řečeno, jsou povinné respirátory (pro děti do 15 let chirurgické roušky).
 • Apelovat na rodiče, aby neposílali na akce děti s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění (např. kašel, rýma, bolest v krku apod.).
 • Na začátku akce provést mytí rukou nebo jejich dezinfekci. V průběhu akce opakovat dle aktuálních podmínek.

V souladu s aktuálními vládními opatřeními lze za splnění podmínek výše uvedených pořádat například schůzky nebo jednodenní akce, a to především venku. Vícedenní akce prozatím možné nejsou.

Doplňující odkazy / zdroj:
Vyjádření ČRDM – http://www.adam.cz/clanek-2021050008-pravidelna-cinnost-se-muze-od-4-kvetna-opet-rozbehnout.html
Vzor čestného prohlášení, které připravil Junák – https://docs.google.com/document/d/1mYDceO-sE4Fu3GeB-dMooguBN1srpyyaEXVI7iMubCI/edit#
Podmínky pro účast na akce dle usnesení vlády č. 423 ze dne 29. 4. 2021 v bodě 1./20

Aktualizace 29. 4.
Usnesení vlády České republiky č. 423 ze dne 29. 4. 2021, konkrétně příloha č. 2 (bod I./5./g), i nadále znamená prodloužení souvisejících opatření a zákaz naší činnosti do odvolání.

Aktualizace 26. 4.
Usnesení vlády České republiky č. 418 ze dne 26. 4. 2021, konkrétně příloha č. 2 (bod I./5./g), i nadále znamená prodloužení souvisejících opatření a zákaz naší činnosti do odvolání.

Aktualizace 19. 4.
Usnesení vlády České republiky č. 393 ze dne 19. 4. 2021, konkrétně příloha č. 4, o změně opatření bodu I./5./g ze dne 10. 4. 2021 pro nás i nadále znamená prodloužení souvisejících opatření a zákaz naší činnosti do odvolání.

Aktualizace 10. 4.
Vzhledem k tomu, že situace ohledně nových pravidel je zatím krajně nejasná a epidemická situace stále velmi vážná, zůstávají i pro následující týden od 12. 4. 2021 veškeré prezenční aktivity v rámci Royal Rangers pozastaveny. Možné jsou i nadále pouze on-line aktivity nevyžadující osobní setkání osob z více domácností.

Vývoj pečlivě sledujeme a jakmile se něco změní či vyjasní, budeme reagovat.

Doplňující odkazy / zdroj:
Mimořádné opatření MZ ze dne 10. 4. 2021 (body I./5./g a 1./16.)
Mimořádné opatření MZ ze dne 6. 4. 2021 (body I./5./g a 1./16.)

Aktualizace 28. 3.
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu do 11. 4. 2021 23:59 ze dne 26. 3. 2021 č. 314 znamená i prodloužení souvisejících opatření (konkrétně bod I./3/j) uvedených v usnesení č. 298. Tyto opatření jsou prodloužena opatřením č. 315 a zakazují naši činnost do 11. 4. 2021 23:59.

Aktualizace 18. 3.
Vládní opatření č. 217 platné do 21. 3. 2021 je nahrazeno opatřením č. 298, jehož znění (konkrétně bod I./3/j), co se týče naší činnosti, je stejné a prodlužuje zákaz do 28. 3. 2021 23:59.

Aktualizace 27. 2.
Na základě usnesení vlády České republiky o vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. 2. 2021 č. 196 na dobu 30 dnů a s ním i souvisejících opatření nově definovaných v usneseních č. 197 (platné od 27. do 28. 2.) a č. 217 (platné od 1. 3.), jejichž znění (konkrétně bod I./3/j), co se týče naší činnosti, je stejné a prodlužuje zákaz do 21. 3. 2021 23:59.
1) Ringoturnaj RR – ZRUŠENO

Aktualizace 14. 2.
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu do 28. 2. 2021 23:59 ze dne 14. 2. 2021 č. 125 a tím i souvisejících opatření nově definovaných v usnesení č. 126, jehož znění (konkrétně bod I./3/J), co se týče naší činnosti, je stejné a prodlužuje zákaz také do 28. 2. 2021 23:59.

Aktualizace 12. 2.
Od pondělí 15. února 2021 se pro nás nic nemění – veškeré prezenční aktivity v rámci Royal Rangers zůstávají až do odvolání pozastaveny. Možné jsou i nadále pouze on-line aktivity nevyžadující osobní setkání osob z více domácností.

Epidemická situace stále není dobrá a obnovovat aktivity, při kterých by se setkávaly osoby, které se jinak setkat nemusí, pokládáme v tuto chvíli za předčasné a nezodpovědné. I pokud by v souvislosti s ukončením nouzového stavu pozbyla platnosti dosavadní vládní opatření, výslovně omezující činnost dětských organizací, zachováváme naše prezenční aktivity pozastavené.

Vývoj situace pečlivě sledujeme a jakmile bude nový legislativní rámec jasnější anebo se epidemická situace změní natolik, aby bylo scházení bezpečné, budeme neprodleně přední hlídky informovat a vydáme doporučení k dalšímu postupu.

Aktualizace 28. 1.
Vládní opatření č. 12 platné do 22. 1. 2021 je prodlouženo opatřením č. 56 a zakazuje naši činnost do 14. 2. 2021 23:59.

Aktualizace 7. 1.
Vládní opatření č. 1376 platné do 10. 1. 2021 je prodlouženo opatřením č. 12 a zakazuje naši činnost do 22. 1. 2021 23:59.
1) Zimní ringoturnaj RR – ZRUŠENO

Aktualizace 23. 12.
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu do 22. 1. 2021 23:59 ze dne 23. 12. 2020 č. 1373 znamená i prodloužení souvisejících opatření uvedených v usnesení č. 1332. Tyto opatření jsou prodloužena opatřením č. 1374 do 26. 12. 2020 23:59. S přechodem do pátého stupně ProtiEpidemického Systému jsou od 27. 12. 2020 0:00 opatření nově definována v usnesení č. 1376, jehož znění (konkrétně bod I./3/J), co se týče naší činnosti, je stejné a prodlužuje zákaz do 10. 1. 2021 23:59.

Aktualizace 15. 12.
S přechodem do čtvrtého stupně ProtiEpidemického Systému a v souladu s usnesením vlády České republiky č. 1332 (konkrétně bod I./2/K) ze dne 14. 12. 2020 o zákazu provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, pozastavujeme naši činnost od 18. 12. 2020 0:00 hod. do 23. 12. 2020 23:59 hod. Zákaz nerozlišuje aktivity uvnitř nebo venku, vztahuje se na všechny prezenční aktivity.

Aktualizace 10. 12.
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu do 23. 12. 2020 23:59 ze dne 10. 12. 2020 č. 1294 nadále umožňuje prezenční činnost s ohledem na aktuální opatření.

Aktualizace 1. 12.
S přechodem do třetího stupně ProtiEpidemického Systému obnovujeme od 3. 12. 2020 naši prezenční činnost. Vládní opatření č. 1201 je nahrazeno opatřením č. 1262, které je platné také do 12. 12. 2020 23:59, a jehož znění umožňuje obnovit naši činnost s ohledem na aktuální opatření:

 • 10 osob uvnitř a 50 venku.
 • Ve vnitřních a vybraných veřejných prostorech jsou povinné roušky.

Dále je vhodné:

 • Apelovat na rodiče, aby neposílali na akce děti s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění (např. kašel, rýma, bolest v krku apod.).
 • Před zahájením akce vydezinfikovat často používané povrchy (např. kliky, vypínače, stoly, apod.) Na začátku akce provést mytí rukou nebo jejich dezinfekci. V průběhu akce opakovat dle aktuálních podmínek.
 • Přednostně plánovat spíše venkovní aktivity a vyvarovat se aktivit s rizikem přenosu (např. foukání, zpěv, apod.)

Datum obnovení činnosti (od 3. 12. 2020), tj. organizování schůzek a dalších akcí, je již v kompetenci velitelů jednotlivých předních hlídek.

Doplňující odkazy / zdroj:
Vyjádření k rozvolňování opatření předsedy ČRDM – https://youtu.be/jHblpq0YFik
Vyjádření ČRDM – http://www.adam.cz/clanek-2020110091-mame-stupen-3-a-rozvolneni-opatreni-pro-praci-s-detmi.html
ProtiEpidemický Systém – tabulky (kompletní a verze pro školy) – http://www.adam.cz/clanek-2020110063-hlidaci-pes-protiepidemiologicky-system-tabulky.html

Aktualizace 24. 11.
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu do 12. 12. 2020 23:59 ze dne 20. 11. 2020 č. 1195 a tím i souvisejících opatření nově definovaných v usnesení č. 1201, jehož znění (konkrétně bod I./4/K), co se týče naší činnosti, je stejné a prodlužuje zákaz také do 12. 12. 2020 23:59.

Aktualizace 30. 10.
V souladu s prodloužením nouzového stavu ze dne 30. 10. 2020 č. 1108 a tím i souvisejících opatření se prodlužuje zákaz i naší činnosti do 20. 11. 2020 23:59.

Aktualizace 16. 10.
1) Fotografický workshop – ZRUŠEN a přeložen na rok 2021 (termín bude upřesněn).

Aktualizace 13. 10.
Vládní opatření č. 996 platné do 25. 10. 2020 je nahrazeno opatřením č. 1021, jehož znění, co se týče naší činnosti, je stejné a prodlužuje zákaz do 3. 11. 2020 23:59.

Aktualizace 9. 10.
V souladu s usnesením vlády České republiky č. 995 a č. 996 ze dne 8. 10. 2020 o zákazu provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, pozastavujeme naši činnost od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. Zákaz nerozlišuje aktivity uvnitř nebo venku, vztahuje se na všechny prezenční aktivity.

Doplňující odkazy / zdroj:
Vyjádření ČRDM – http://www.adam.cz/clanek-2020100017-zakaz-mimoskolni-cinnosti-s-detmi.html

Aktualizace 5. 10.
V souvislosti s vyhlášeným stavem nouze k 5. 10. 2020 a s tím spojených omezení v činnosti naší organizace doporučujeme dodržování následujících elementárních bodů:

 • Apelovat na rodiče, aby neposílali na akce děti s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění (např. kašel, rýma, bolest v krku apod.).
 • Před zahájením akce vydezinfikovat často používané povrchy (např. kliky, vypínače, stoly, apod.) Na začátku akce provést mytí rukou nebo jejich dezinfekci. V průběhu akce opakovat dle aktuálních podmínek.
 • Přednostně plánovat spíše venkovní aktivity a vyvarovat se aktivit s rizikem přenosu (např. foukání, zpěv, apod.)
 • Na vnitřní akce je limit 10 osob a je nařízeno nosit roušky.
 • Na venkovní akce je limit 20 osob.
 • Rozestupy 2m znamenají rozestup mezi skupinami, nikoliv mezi jednotlivci ve skupině.
 • Sledovat aktuální informace na „semaforu“ MZČR, zda se nezměnili lokální podmínky pro činnost.
 • Pokračování v činnosti, tj. organizování schůzek a dalších akcí, je plně v kompetenci velitelů předních hlídek.

Doplňující odkazy / zdroj:
Vyjádření k omezení volnočasových aktivit předsedy ČRDM – https://youtu.be/tmL6Z8TL9bo
Souhrnné informace Vlády ČR k mimořádným opatřením – http://www.adam.cz/clanek-2020100006-vlada-cr-mimoradna-opatreni-co-aktualne-plati.html
Upřesnění ohledně rozestupů 2m – http://irozhl.as/bom

Aktualizace 29. 9.
1) NVT juniorů – Základní kurz (jarní i podzimní běh) – ZRUŠENO

Aktualizace 12. 5.
V souladu s postupným uvolňováním opatření obnovujeme činnost s ohledem na platná nařízení.
Změny u akcí, které byly průběžně zveřejňovány, zůstávají v platnosti, tj. jsou zrušené nebo přesunuté.

Aktualizace 11. 5.
1) NVT – ZRUŠENO

Aktualizace 30. 4.
1) Zdravotník zotavovacích akcí – PŘESUNUTO NA PODZIM

Aktualizace 21. 4.
1) NVT juniorů – Základní kurz (jarní běh) – PŘESUNUTO NA ZÁŘÍ
2) NVT juniorů – Trek – PŘESUNUTO NA LÉTO
3) NVT juniorů – Voda – ZRUŠENO
4) Hraničářův učeň – ZRUŠEN

Aktualizace 1. 4.
1) Procházka růžovým sadem – ZRUŠENA
2) Ringoturnaj RR – ZRUŠEN
3) Eurocamp – ZRUŠEN
4) Most přes řeku Ego – PŘESUNUT NA PODZIM
5) Výškový specialista – PŘESUNUT NA PODZIM

Aktualizace 16. 3.
V souladu s vyhlášeným omezením o volném pohybu osob a dalšími opatřeními vládou České republiky pozastavujeme do odvolání i zbylou činnost vyjma online aktivit bez fyzického kontaktu.

Vyjádření 14. 3.
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020 plně respektujeme nařízení vlády.

 • Z tohoto důvodu plánovanou konferenci velitelů na 28. 3. 2020 definitivně rušíme.
 • Všechny větší akce nad 30 osob jsou až do odvolání zastaveny.
 • Pokračování v činnosti, tj. organizování schůzek nebo výletů malých skupin do přírody, je plně v kompetenci velitelů předních hlídek.
 • V každém případě je třeba přísně dodržovat prevenci – dbát na hygienu, nedovolit účast dítěte nebo vedoucího s jakýmikoliv zdravotními potížemi nebo těch, kteří se vrátili ze zahraničí.
 • O větších akcích jako je Ringoturnaj, Hraničářův učeň a Eurocamp ve Švýcarsku bude rozhodnuto později podle vývoje situace.

Petr Walach | Národní velitel Royal Rangers v ČR

Copy link
Powered by Social Snap